Kontakt
Polityka prywatności
CAF Call Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, chroniąc prawo do prywatności osób fizycznych i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, z późn.zm. (dalej, jako "Ustawa") oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako "RODO") wprowadza niniejszą politykę prywatności zawierającą informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane i w jaki sposób są przechowywane, a także jakie prawa przysługują Uprawnionemu (dalej: "Polityka Prywatności").

Postanowienia ogólne, definicje

 • Administrator danych osobowych Uprawnionych - Firma CAF Call Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Władysława Reymonta 11C, 05-120 Legionowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000501269, posiadająca numer REGON: 147120010, NIP: 5361915568, e-mail: biuro@cafcall.pl (dalej, jako "CAF Call") .
 • Kontakt - z CAF Call każdy Uprawniony w sprawie swoich danych osobowych może się skontaktować pod adresem e-mail: iod@cafcall.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: CAF Call Sp. z o.o. , ul. Władysława Reymonta 11C, 05-120 Legionowo.
 • Dane osobowe - w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie treścią art. 4 ust. 2 RODO przetwarzanie danych osobowych jest rozumiane jako operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Uprawniony - każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane współpracująca z CAF Call, korzystająca z usług oraz świadczeń CAF Call lub przekazująca swoje dane CAF Call na innej podstawie.

Zasady przetwarzania danych osobowych i prawa Uprawnionego

1. Dane osobowe Uprawnionego mogą być przetwarzane:

 • w celu świadczenia na rzecz Uprawnionego usług, przekazywania Uprawnionemu świadczeń i ich odbioru, podejmowania czynności mających na celu zawarcie umów lub ich wykonania, w celu korzystania ze stron internetowych CAF Call, w tym rejestracji - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, przy czym niepodanie danych osobowych przez Użytkownika w ww. celach uniemożliwia ich realizację (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem świadczeń, produktów lub usług interesujących Uprawnionego), ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);
 • w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na świadczenia i usługi oferowane przez CAF Call - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu CAF Call (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest ustalenie katalogu produktów i usług interesujących Uprawnionego oraz możliwe na podstawie zgody Uprawnionego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Uprawnionego - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w celu spełnienia ciążących na CAF Call obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym CAF Call podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

2. Udostępnienie danych przez Uprawnionego jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla których zgoda Uprawnionego jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu, w jakim zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

3. CAF Call podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Uprawnionych, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją świadczeń lub umów - podmiotom trzecim zapewniającym stosowanie adekwatnych środki bezpieczeństwa.

4. Odbiorcami danych osobowych Uprawnionego mogą być:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 • podmioty świadczące na podstawie umów zawartych z CAF Call usługi niezbędne do prowadzenia przez niego działalności, w tym m.in. usługi kurierskie, księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, prawne i windykacyjne;
 • podwykonawcy i inne podmioty, z którymi CAF Call współpracuje.

5. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez CAF Call uzależniony jest od celu ich przekazania .W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje tylko i wyłącznie na podstawie zgody Uprawnionego - do czasu jej cofnięcia.

6. Uprawnionemu przysługują następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

7. W celu wykonania swoich praw Uprawniony może skierować odpowiednie żądanie pod adres email: iod@cafcall.pl lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres CAF Call lub złożyć bezpośrednio w siedzibie CAF Call. Przed realizacją uprawnień Uprawnionego, CAF Call musi go odpowiednio zidentyfikować.

8. Na wniosek Uprawnionego, którego dane dotyczą, CAF Call jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

9. Dane osobowe Uprawnionego są chronione przez CAF Call przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.Jesteśmy nowoczesnym call center specjalizującym się w obsłudze NGO i biznesu. Przekonaliśmy już ponad 100.000 darczyńców i ciągle się rozwijamy. Najlepiej czujemy się w hybrydowych kampaniach marketingowych. Jesteśmy empatyczni i zaangażowani. Posiadamy stanowiska telemarketerskie wyposażone w nowoczesne oprogramowanie zapewniające sprawną obsługę klientów i baz danych. Zadzwoń i przekonaj się sam :-)850

tys.

wysłanych listów

2.5

mln

ponad 2,5 miliona rozmów
z potencjalnymi
darczyńcami

300

tys.

ponad 300.000
przekonanych
darczyńców

© CAF CALL '2016
TELEFUNDRAISING   |   LETTERSHOP   |   TELEMARKETING   |   SZKOLENIA   |   O NAS   |   KONTAKT
powered by ITFINITY